width and height should be displayed here dynamically

A TRANSLATION FROM ONE LANGUAGE TO ANOTHER

IF IN FACT THERE IS COMMUNICATION

ALL COMMUNICATION IS A FORM OF TRANSLATION

 

THE NEEDS & DESIRES OF ONE HUMAN BEING

REQUIRE A TRANSLATION INTO LANGUAGE (ART MUSIC ETC)

TO BRING ABOUT A STRUCTURE OR SITUATION THAT WILL

ANSWER TO THOSE NEEDS & DESIRES

 

A TRANSLATION FROM ONE

LANGUAGE TO ANOTHER

 

IF IN FACT ALL THINGS SHOULD BE AVAILABLE

TO ALL PEOPLE

EACH THING MUST BE ADAPTABLE TO THE NEEDS OF EACH GROUP OF PEOPLE

(PERHAPS TO ENRICH LIFE AS IT IS OR PERHAPS TO

CHANGE WHAT COULD BE CHANGED)

 

WHEN A WORK REFERS TO THOSE OBJECTS & MATERIALS

THAT ARE IN THEMSELVES AN EMPIRICAL REALITY ALL THE

VAGARIES POSSIBLE CANNOT CHANGE A SILK PURSE INTO

A SOWS EAR

WHAT IS LOST IS THE ELEGANCE WITHIN THE CULTURE

WHOSE LANGUAGE WAS USED TO PRESENT THE WORK

IN FACT STYLE IS STILL ONLY THE

MEANS TO PRESENT A CONTENT THAT SHOULD BE

ABLE TO FUNCTION WITHOUT ANY PROPS AT ALL

 

A STONE  IS A STONE

 

THIS DOES NOT OBVIATE THE SENSUALITY

OF THE ORIGINAL OBJECT                    BUT

IN TRANSLATION ALLOWS EACH CULTURE

TO ADAPT THE OBJECT TO FULFILL THEIR

OWN NEEDS

A TRANSLATION IS REALLY THE MOVING OF

ONE OBJECT TO ANOTHER PLACE

 

 

LAWRENCE WEINER   NEW YORK CITY   DECEMBER 1995

 

 

 

EEN VERTALING VAN ÉÉN TAAL IN EEN ANDERE

 

ALS ER IN FEITE COMMUNICATIE IS

IS ALLE COMMUNICATIE EEN VORM VAN VERTALING

 

DE BEHOEFTEN & VERLANGENS VAN ÉÉN MENSELIJK WEZEN

HEBBEN EEN VERTALING IN TAAL NODIG (KUNST MUZIEK ETC)

OM EEN STRUCTUUR OF EEN SITUATIE TOT STAND TE BRENGEN DIE

AAN DIE BEHOEFTEN & VERLANGENS KAN BEANTWOORDEN

 

EEN VERTALING VAN ÉÉN

TAAL IN EEN ANDERE

 

ALS ALLE DINGEN IN FEITE BESCHIKBAAR ZOUDEN MOETEN ZIJN

VOOR ALLE MENSEN

MOET ELK DING AANPASBAAR ZIJN AAN DE NODEN VAN ELKE GROEP MENSEN

(MISSCHIEN OM HET LEVEN ZOALS HET IS TE VERRIJKEN OF MISSCHIEN

OM TE VERANDEREN WAT KAN WORDEN VERANDERD)

 

ALS EEN WERK VERWIJST NAAR DIE OBJECTEN & MATERIALEN

DIE OP ZICHZELF EEN EMPIRISCHE WERKELIJKHEID ZIJN

KAN GEEN ENKELE GRIL EEN FLUWELEN BEURS VERANDEREN IN

EEN VARKENSOOR

WAT VERLOREN GAAT IS DE ELEGANTIE BINNEN DE CULTUUR

WAARVAN DE TAAL WERD GEBRUIKT OM HET WERK TE PRESENTEREN

IN FEITE IS STIJL NOG ALTIJD MAAR HET

MIDDEL OM EEN INHOUD TE PRESENTEREN DIE IN STAAT ZOU MOETEN ZIJN

OM TE FUNCTIONEREN ZONDER WELKE STEUN DAN OOK

 

EEN STEEN  IS EEN STEEN

 

DIT DOET DE SENSUALITEIT

VAN HET OORSPRONKELIJKE OBJECT NIET TENIET       MAAR

IN VERTALING LAAT HET ELKE CULTUUR TOE

OM HET OBJECT AAN TE PASSEN TER BEVREDIGING VAN HAAR

EIGEN NODEN

EEN VERTALING IS IN WERKELIJKHEID HET VERHUIZEN VAN

ÉÉN OBJECT NAAR EEN ANDERE PLAATS

 

 

LAWRENCE WEINER   NEW YORK CITY   DECEMBER 1995

 

(VERTALING: EDDY BETTENS)